A web-o-matic Online szolgáltatás-csomag kisvállalkozások számára,
amely segítségével a lehető legalacsonyabb költséggel
készíthetik el, működtethetik partnereink honlapjukat!

- NINCS SZÜKSÉG GRAFIKUSI, PROGRAMOZÓI TUDÁSRA,
- SAJÁT DOMAINNÉV (AKÁR INGYENESEN IS), E-MAILCÍM TÁRHELY,
- A HONLAP TARTALMA BÁRHONNAN, PILLANATOK ALATT MÓDOSÍTHATÓ, 
- KEVESEBB MINT NAPI 200 FT-TÓL
- TÖBB SZÁZ GRAFIKAI MEGJELENÉS KÖZÜL VÁLASZTHAT

Mi is ez tulajdonképpen?
Csomagok
Sablonok
Regisztráció
Segítség
BELÉPÉS PARTNEREINKNEK
Felhasználónév: 
Jelszó: 
 
HÍREINK

7 napig ingyen

Használja szolgáltatásunkat 7 napig ingyen!  Mielőtt megrendelné szolgáltatásunkat Önnek lehetősége van kipróbálni azt. Ehhez nem kell mást tennie, mint regisztrálnia magát.

Bővebben...

 

PÁLYÁZATOK

EU Pályázatok

Az Európai Uniós csatlakozás jegyében idén is több kis és középvállalkozásokat segítő pályázat beadására van lehetőség.  Cégünk igen kedvező konstrukciókkal  és tapasztalt szakembergárdával áll  Cége rendelkezésére a sikeres pályázat beadásában és megvalósításában.

Bővebben...

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A mikro- és kisvállalkozások interneten való megjelenésének támogatása Kódszám: SZVP-2005-I

Pályázat kiírója:Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Forrás összege: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 250 millió Ft
Megjelenésének dátuma:
2005.06.16. csütörtök  11:57
Lejáratának ideje:
2005.09.30. péntek  11:57

Célja:

A támogatás célja, hogy olyan vállalkozásokat ösztönözzön az Interneten való megjelenésre, melyek eddig nem rendelkeztek saját honlappal. Az Interneten saját honlappal való megjelenéssel a vállalkozások széles körben megismertethetik potenciális partnereikkel tevékenységüket, termékeiket, szolgáltatásaikat. A honlap megjelentetése nem eredményezi ugyan az elektronikus kereskedelem bevezetését, de előfeltétele annak és megteremti a továbblépés lehetőségét ezen az úton. A pályázat közvetlen feladata az informatikai kultúra fejlesztése, távlatilag elősegíteni az e-kereskedelem kialakítását.

Ajánló:

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatot hirdet a mikro- és kisvállalkozások Interneten történő megjelenésének elősegítésére a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból.

Leírás:

Támogatás formája

A támogatás formája: a pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

A pályázat keretében nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyre a vonatkozó rendelkezéseket az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági csoportmentességi rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási fogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehető igénybe a mezőgazdasági illetve halászati termékek előállításához, tevékenységekhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek, valamint az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatások esetében.

A támogatás mértéke

A jelen pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt visszaigényelhető ÁFA nélküli összköltségének legfeljebb 40%-a, de maximum 300 ezer forint.
Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége.

Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt nettó összköltsége. A támogatásként megítélt összeg tekintetében a pályázó ÁFA visszaigénylésre teljes körűen nem jogosult, az így felmerülő vissza nem igényelhető ÁFA-összeg, mint költség, a pályázót terheli. (Az általános forgalmi adóról szóló1992. évi LXXIV. törvény. 38. §-a alapján, melyet az áfa törvényt módosító 2003. évi XCI. törvény 86. § tartalmaz.)

A döntéshozó indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatja. Ha a pályázó a csökkentett mértékű támogatás mellett is képes, és kész a fejlesztés megvalósítására, erről köteles - az értesítés kézhez vételét követő 15 napon belül - írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelően módosított üzleti és finanszírozási tervét az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását. Az eljárás ezen második szakaszában pályázati díjat nem kell fizetni.
A kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció keretei közt nincs lehetőségük előleg igénybevételére.

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére
- aki, vagy amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
- aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül - - az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;
- akinek vagy amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
- akit vagy amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett;
- aki, vagy amely a pályázat benyújtását megelőzően már rendelkezett saját honlappal vagy a pályázatban megjelölt tervezett domain néven regisztrált honlappal;
- akinek vagy amelynek az utolsó éves beszámoló alapján saját tőkéje negatív volt, vagy annak a gazdálkodó szervezetnek a részére, amelynek a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
- akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;
- aki vagy amely a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-05.02) teszi ki;
- aki vagy amely ezen pályázat (SZVP-2005-I) keretében már részesült támogatásban. (A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. §-a alapján partner vagy kapcsolódó vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.);
- aki vagy amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel;

Támogatásban részesíthető fejlesztések

Támogatásban részesíthető fejlesztések: a mikro- és kisvállalkozások saját honlapja kialakításának költsége. A támogatás kizárólag új honlap kialakítására vehető igénybe.
A honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

 • a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,
 • aktuális árjegyzék,
 • terméklista, szolgáltatások jegyzéke,
 • a honlap látogatóinak számát számláló indikátor,
 • a bejelentkező lapon olvasható legyen, hogy “A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg.”,
 • termék, szolgáltatás forgalmazása esetén azok megnevezése (akár link formájában is).

A honlap frissítését tartalmi változás esetén, 2 héten belül el kell végezni.

A projekt megvalósításához nyújtott támogatás esetén a szerződéskötésnek nem feltétele, hogy a pályázó biztosítékkal rendelkezzen.

A projekt támogathatóságára vonatkozó speciális feltételek:

 • a honlap kialakítását legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 3 hónapon belül meg kell kezdeni és a honlapnak a fejlesztés megkezdésétől számított 9 hónapon belül el kell készülnie,
 • a honlapnak minimum 2 évig legalább a pályázatban bemutatott színvonalon kell fennmaradnia a támogatás utolsó részletének folyósítását követően.

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem lehet igényelni. A projekt megkezdésének kritériumait a Pályázati Útmutató tartalmazza. A pályázat benyújtásának a pályázat - a pályázó által igazolható - postai feladásának dátuma számít. Egy projekt támogatásáért a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett különböző pályázatok közül csak egyre lehet pályázni.

Projekt kiválasztási kritériumok

A pályázatok elbírálása a pályázati követelményeknek való megfelelés alapján történik. Ha a pályázat minden feltételnek megfelel, akkor támogatásban részesülhet. A pályázatok elbírálása a befogadás sorrendjében történik.

A projekt kiválasztás folyamatának rövid bemutatása

A Minisztérium a benyújtott pályázatok elbírálása érdekében Bizottságot hoz létre. A Bizottság a pályázati felhívás feltételei alapján alakítja ki javaslatát.

A Bizottság javaslata alapján a Miniszter, illetve az általa meghatalmazott személy dönt:
- a pályázat igényelt támogatással egyező összegű támogatásáról,
- a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról, vagy
- a pályázat elutasításáról.

A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a Pályázati Formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri, a Pályázati Útmutatóban rögzített összegű pályázati díjat kell fizetnie. A pályázati díjat a Pályázati Útmutatóban megjelölt számlaszámra kell befizetni.

1. A pályázat benyújtása 2005. június 20-tól 2005. szeptember 30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.
2. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), valamint elektronikusan 1 db compact disc (CD) lemezen zárt csomagolásban ajánlott küldeményként, a következő címre kell beküldeni:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program

Kódszám: SZVP-2005-I

1539 Budapest, Postafiók 684.

3. A Pályázati Adatlap/Formanyomtatvány és az Útmutató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Internet honlapjáról (www.gkm.hu) letölthető.
4. A pályázatokkal kapcsolatban a következő kék számon kérhető felvilágosítás:
06-40-200-617
5. A támogatási keret kimerülése esetén a pályázat kiírója hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben meghatározott határidőt követően benyújtott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
6. Több előirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes előirányzatok szabályozásának, illetve az egyes felhívások által meghatározott feltételeknek megfelelően, a szükséges formanyomtatványok, mellékletek és példányszám szerint összeállított pályázati anyagokat egyidejűleg és kizárólag azon előirányzat kezelőjéhez kell benyújtani, amelytől a legmagasabb összegű támogatást kérik. Több azonos legmagasabb összegű támogatási igény esetén az ezekkel érintett előirányzatok bármelyikének kezelőjéhez benyújtható a pályázat.

Támogatás formája:

a pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

Támogatás elnyerésének módja:

pályázat

Kedvezményezettek (jogosultak) köre:

Pályázhatnak a magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő:

 • gazdasági társaságok (közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közkereseti társaság, betéti társaság),
 • szövetkezetek,
 • egyéni vállalkozók,
 • amelyek mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.

Pályázat feltételei:

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.  

Támogatás mértéke %-ban:

A jelen pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt visszaigényelhető ÁFA nélküli összköltségének legfeljebb 40%-a, de maximum 300 ezer forint.

Támogatható projektek száma (min-max):

A támogatott pályázatok várható száma: 900-1 000 db.

Bővebb információ...

 

 

Light csomag

5 oldal
10 Mb Tárterület,
5 db email cím.

Classic csomag

10 oldal
20 Mb tárhely,
10 db e-mail.

DeLuxe csomag

20 oldal
50 Mb tárhely
20 db e-mail.

5.900,- Ft / hó
7.900,- Ft / hó
9.900,- Ft / hó

 
Főoldal | Kapcsolat | Impresszum | Regisztráció | CsomagokSegítség